Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับเรา

ที่มา
ปัจจุบันนี้การพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมในโลกโดยรวม เนื่องจากพื้นฐานสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจและสังคมโลกในปัจจุบันขึ้นอยู่กับองค์ความรู้เป็นสำคัญ หากปราศจากเสียซึ่งพื้นฐานองค์ความรู้แล้ว ต่อให้มีการลงทุนมากมายในธุรกิจมากเพียงไรก็ตาม อาจจะเสี่ยงต่อความล้มเหลวได้

ดังนั้นการมีพื้นฐานองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม จะเป็นต้นทุนที่นำไปสู่การเกิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ และเป็นพื้นฐานนำไปสู่การเกิดธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งเป็นธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ส่วนพัฒนานวัตกรรมอุสตสาหกรรม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านนวัตกรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการจัดทำแผ่น CD ที่จะรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้นวัตกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม งานวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนวัตกรรม โดยว่าจ้าง บริษัท พีโก้ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และ จัดทำแผ่น CD เพื่อเผยแพร่ฟรีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้อง/ผู้สนใจด้านนวัตกรรม นำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านนวัตกรรม และใช้ประโยชน์อื่นๆต่อไป และหาก ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อโทรศัพท์ 0 2367 8126-7 โทรสาร. 0 2381 5518

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme