Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี พว.-วิจัย

นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)​

ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์ เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร วิธีการตรวจจับกลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีการดังกล่าว เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง
       
กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูโดยใช้
พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ขนาดนาโนเมตร
สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ที่ก่อให้เกิดสิว นํ้ายาชนิดใหม่สำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพ ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุม
โรคกาบใบแห้งในข้าว
เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อน
Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme