Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG)

ประเทศไทย มีตัวอย่างบริษัทใดบ้างที่มีการนำนวัตกรรมเข้าช่วยในการบริหารองค์การบ้าง? -มีกิจการน้อยมากที่มีการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ในการบริหาร ผู้เขียนพอจะยกตัวอย่างได้บ้าง เช่น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) ได้มีการสื่อสารถึงบุคลากรทุกส่วนให้เข้าใจคำว่านวัตกรรมเมื่อ 3-5 ปี นอกจากนี้มีการแข่งขันการสร้างนวัตกรรมและใช้งานได้จริง เช่น รถโม่ปูนซิเมนต์ขนาดเล็ก เป็นต้น

เขียนโดย อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม ภาควิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

ลิขสิทธิ์นี้สำหรับ e-journal คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มา: http://wiki.nectec.or.th/bu/ITM532Students_2008/Innovation

Updated: February 21, 2017 — 1:56 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme