Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

12.สื่อการสอนเทคโนโลยีมิกซ์เรียลลิตี้

ชื่อผลงาน : สื่อการสอนเทคโนโลยีมิกซ์เรียลลิตี้
ผู้เสนอผลงาน : นายสิงหพงษ์  สุคันโธ / นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี
เลขที่สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร :

ความเป็นนวัตกรรม: เป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนในลักษณะการเรียนรู้แบบสามมิติ โดยอาศัยเทคโนโลยีมิกซ์เรียลลิตี้ (Mixed Reality Technology) ในการนำเสนอบทเรียนในรูปแบบสามมิติ ที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาที่มีความเข้าในยากและการนำเสนอในรูปแบบสองมิติไม่สามารถสื่อให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง อาทิ บทเรียนเรื่องโครงสร้างโมเลกุลของพันธะโควาเลนต์ (Molecular Structure) ซึ่งเป็นบทเรียนที่นักเรียนเข้าใจได้ยาก เพราะรูปแบบของโครงสร้างของโมเลกุลต่างๆ นั้นเป็นในลักษณะสามมิติ แต่รูปที่อยู่ในหนังสือต่างๆ มักปรากฎในรูปสองมิติ ทำให้นักเรียนบางส่วนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลเหล่านี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

นอกจากนี้ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ยังสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ที่ช่วยให้การเรียนรู้มีความสนุกสนานและน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบทเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเกิดประโยชน์อย่างสูงต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและการพัฒนาวงการการศึกษาอย่างยั้งยืนของประเทศ

ผลประโยชน์ทางสังคม: ช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างครูผู้สอนที่ประสบการณ์การสอนสูงซึ่งมักกระจุกตัวอยู่ตามเขตเมืองกับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนต่ำกว่า เพราะสื่อการสอนนี้สามารถเป็นสื่อที่ทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาบางอย่างที่ซับซ้อนและต้องใช้จินตนาการให้ง่ายขึ้น เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุลเคมี การทำงานของเซลล์ แบบจำลองทางฟิสิกส์ เพราะนำเนื้อหาเหล่านี้ออกมาเป็นรูปแบบภาพสามมิติที่นักเรียนสามารถหมุนดูมุมมองต่างๆ ได้เอง ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนรู้โดยสื่อรูปแบบนี้ ช่วยให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาต่อยอดความรู้เพิ่มขึ้นที่มา: http://www.nia.or.th/niaward/activity.html และ http://www.coastalaqua.com/webboard/index.php?topic=1777.0

Updated: February 21, 2017 — 1:28 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme