Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สปาจากไพล

ผลิตภัณฑ์สปาจากไพล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้นำสารสกัดไพลมาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มีสารป้องกันเซลล์ถูกทำลายและการศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสเพื่อทำให้ผิวขาวใส พบว่า สารสกัดไพลให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน (Trolox) และให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ใกล้เคียงกับสารมาตรฐาน (Kojic acid) โดยไม่เกิดพิษต่อเซลล์และสามารถปกป้องเซลล์ให้มีความแข็งแรงขึ้น อีกทั้งยังพบว่าสารสกัดไพลให้ฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือด และกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น จากสรรพคุณดังกล่าว วว. จึงได้นำสารสกัดไพลมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สปาได้แก่ โคลนพอกหน้าและตัว, สครับสำหรับหน้าและตัว โดยผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้  ได้ผ่านการทดสอบประเมินความปลอดภัยด้านการก่อความระคายเคืองต่อผิวหนังและการก่ออาการแพ้ว่ามีความปลอดภัยต่อการใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่

ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
น.ส.อุบล  ฤกษ์อ่ำ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3  เทคโนธานี  ถ.เลียบคลองห้า  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  12120
โทรศัพท์   :   02-577 9000             โทรสาร   :   02-577 9009
Call center : 02 579 3000                                E-Mail   :   tistr@tistr.or.th

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-354-4466 ต่อ 612, 613, 633, แฟ็กซ์. 02-354-3712
http://www.most.go.th

Updated: February 21, 2017 — 1:09 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme