Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มทร.ธัญบุรีประยุกต์เว็บแคม ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด

มทร.ธัญบุรีประยุกต์เว็บแคม
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด

ในโรงงานอุตสาหกรรม ก่อนที่จะส่งชิ้นงานให้กับลูกค้า จะต้องมีการตรวจคุณภาพของชิ้นงาน ด้วยเครื่องมือวัดเพื่อหาความแม่นยำ แต่เนื่องจากเครื่องมือวัดมีราคาแพง และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ   2  หนุ่ม จากรั้วมทร. ธัญบุรี  โดยนายอภินันท์ (นัน )    หล้าบาง และนายสุวิชา (อาร์ท)   ชำนาญกิจ  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี จึงคิดค้น “ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด ” จากการเข้าร่วมโครงการ “ โครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี   “  หรือโครงการ IRPUS
นายอภินันท์ เล่าว่า ลักษณะของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเครื่องมือวัด คือการนำเอากล้องเว็บแคมมาใช้  โดยการเขียนโปรแกรมขึ้นมาควบคุม แบ่งเป็น 4 ขั้น เริ่มที่ ฐานข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานนำมาใช้ในส่วนของฟอร์มการวัดขนาดชิ้นงาน ความต้องการข้อมูลสามารถป้อนข้อมูลแยกตามรายชื่อบริษัท ลูกค้าโดยจะมีรายละเอียดของชื่อบริษัท ชื่อชิ้นงาน รูปชิ้นงาน แบบชิ้นงาน และใบตรวจสอบชิ้นงาน    การวัดขนาดชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมเพื่อวัดขนาดชิ้นงานโดยอาศัยภาพถ่ายจากกล้องเว็บแคม ในการแสดงผลรูปภาพ วิธีการโดยการคลิกเมาส์บนหน้าจอที่รูปภาพชิ้นงาน บริเวณจุดต้นทาง และปลายทางที่ต้องการวัด  ขนาด     โปรแกรมจะทำการคำนวณหาค่าการวัดจากค่า X, Y ณ ตำแหน่งที่ทำการคลิกเมาส์ โดยมีหน่วยเป็นทวิพ จากนั้นนำค่าของทวิพคูณกับค่าน้ำหนักตัวเลข (มิลลิเมตรต่อทวิพ)  จะได้ค่าขนาดความยาวของชิ้นงาน  การทำคาลิเบรทกับเกจมาตรฐาน  เพื่อหาค่าน้ำหนักตัวเลขสำหรับการคูณในแต่ละระยะของเลนส์เพื่อคำนวณหาค่าที่วัดได้ ซึ่งแปรผันไปตามระยะห่างจากเลนส์ถึงชิ้นงาน

ขั้นสุดท้ายการแสดงรูปร่างชิ้นงาน เป็นการเก็บตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อยืนยันการผลิตชิ้นงานที่ถูกต้อง วิธีการโดยการสร้างภาพไบนารี่ ( Binary) ด้วยการทำเทคนิคเทรสโฮล (Threshold ) หมายถึง การทำภาพให้มีสีเพียง 2 ระดับในทุกๆ พิกเซล คือ แสดงค่าเพียง 0 และ 1 ซึ่ง  0  หมายถึง จุดภาพที่มีสีดำ และ 1  หมายถึง จุดภาพที่มีสีขาว  ในการแปลงภาพจากภาพสีมาเป็นภาพขาวดำขึ้นอยู่กับสีของชิ้นงาน เครื่องวัดดังกล่าวสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศได้ งานวิจัยนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการประยุกต์ใช้กับงานที่ทำประจำ และหวังไปสู่การพัฒนาในระดับอื่นๆ ต่อไป

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์
นายอภินันท์  หล้าบาง 081-4094916 และ
นายสุวิชา   ชำนาญกิจ 085-9412624 หรือ
www.rmutt.ac.th

กองประชาสัมพันธ์
ทาริกา   บุตรน้ำเพชร
0-2549-4990-4

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Updated: February 21, 2017 — 12:29 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme