Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มทร.ธัญบุรี แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

มทร.ธัญบุรี แปลงขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นเป็นหาที่นับวันก็ยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปี แม้จะมีการตื่นตัว และรณรงค์ให้นำเอาพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ แต่เมื่อนำมาใช้ซ้ำหลายครั้งเข้า คุณภาพก็ย่อมเสื่อมลง ความสวยงามลดลง อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยด้วย และเมื่อเทียบการนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ กับขยะพลาสติกที่ถูกทิ้งทั้งหมด ในแต่ละวันก็ยังถือว่าเป็นแค่เพียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนการกำจัดพลาสติกที่สะดวกอย่าง การฝังกลบ การเผาทำลาย ก็มีผลเสียกับสภาพแวดล้อม  เป็นมลภาวะ และเป็นอันตรายอย่างมาก
ดังนั้น แนวทางการนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการใหม่ๆจึงถูกคิดค้นและวิจัยขึ้นจนก้าวไปสู้ การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจกขยะพลาสติก ของ คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด,ชนิดา มงคลพร,ดราการ แสร์สินธ์,ปนิดา พลเหลา,นางวีราภรณ์ ผิวสอาดและ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์
          นอกจากจะเป็นการคิดค้นวิธีนำเอาขยะพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการคิดค้นที่ สามารถตอบสนองกับภาวะ การขาดแคลนพลังงานที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้
ดร.สมหมาย  ผิวสะอาด เปิดเผยว่า “ การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ เป็นวิธีที่ทำให้ได้สารไฮโครคาร์บอนหลายชนิด ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง หรือกลั่นแยกเป็นสารบริสุทธิ์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติกเรซินได้เช่นเดียวกันกับวัตถุดิบที่ได้จากปิโตรเลียม
โดยวิธีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วให้เป็นของเหลวเรียกว่า ลิควิแฟกชัน(Liquefaction) ซึ่งเป็นวิธีไพโรไลซีส โดยใช้ความร้อนสูงภายใต้สุญญากาศและใช้คาตะลิสต์ เพื่อช่วยให้สารแยกตัวเป็นของเหลวให้ง่ายขึ้น นอกจากของเหลวแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ข้างเคียงเป็นกากคาร์บอนซึ่งเป็นของแข็ง สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ สำหรับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการไพโรไลซีส คือ ก๊าซไฮโครคาร์บอน ประกอบด้วย ก๊าซมีเทน โพรเพน บิวเทน เป็นต้น  การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก ก็เป็นการนำเอาขยะพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนและพอลิพรอพิลีน มาผ่าน

กระบวนการไพโรไลซีสกลั่นออกเป็นของเหลว โยขยะพลาสติก 6 ตัน จะผลิตเป็นน้ำมันดิบได้ 4500 ลิตร/วัน แยกเป็นดีเซลประมาณ 50 % ก๊าซโซลีน 20% และน้ำมันเตา 30 %
อย่างที่ทราบกันดีว่าขยะพลาสติกนั้นใช่จะเป็นพลาสติกใหม่อย่างเดียว ดังนั้นโครงการวิจัย จึงได้ใช้ขยะพลาสติกแบบฝังกลบในการทดลองด้วย ซึ่งผลที่ได้ จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพเปรียบเทียบกับมาตรฐานประกาศกระทรวงพาณิชย์ น้ำมันเบนซินและดีเซลปรากฏว่า
การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซีส จากวัตถุดิบประเภทพลาสติกใหม่ และขยะพลาสติกเก่าฝังกลบ มีสภาวะที่เหมาะสมในการไพโรไลซีส คือใช้อุณหภูมิที่ 350-380 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงที่ความดันบรรยากาศ  ส่วนการศึกษาทางกายภาพพบว่า น้ำมันเชื้อเพลงจากขยะพลาสติกทั้งสองแบบ มีค่าจุดวาบไฟ การกัดกร่อนทองแดง ค่าความถ่วงจำเพาะ ปริมาณของกำมะถัน ปริมาณตะกั่ว แรงดันไอ ดัชนีซีเทน และการกลั่นตัว
อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองน้ำมันนั้นยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เนื่องจากน้ำมันที่ได้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นน้ำมันชนิดใด จึงต้องนำมากลั่น และปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานต่อไป

มณีรัตน์  ปัญญพงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีี(มทร.ธัญบุรี), www.rmutt.ac.th

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Updated: February 21, 2017 — 12:24 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme