Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นํ้ายาชนิดใหม่สำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพให้ได้หลายชนิด

นํ้ายาชนิดใหมสำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพให้ได้หลายชนิด

นํ้ายาชนิดใหมสำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพ

Bacteria
1      2       3
Yeast
1      2       3
Fungi
1      2       3
Lane 1 Standard protein marker
Lane 2 Protein extracted using other reagent
Lane 3 Protein extracted using Enzhance lysis buffer 

SDS PAGE analysis of proteins from various microorganism using
commercial available lysis buffer comparing to Enzhance lysis buffer

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life)
เทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อเทคโนโลยี  นํ้ายาชนิดใหมสำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพใหไดหลายชนิด ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา โดยไมตองใชวิธีทางเครื่องกล (mechanical disruption) ที่ทำใหเซลล์แตก
ผู้ทรงสิทธิ             สวทช. 
สถานภาพสิทธิบัตร  ยื่นขอสิทธิบัตรแล้วเลขที่คำขอ  0801004459
ที่มา สถานภาพเบื้องต้น    การสกัดโปรตีนออกจากเซลล์จุลชีพเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัย เพื่อนำโปรตีนที่ได้ไปทำการศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ที่สนใจต่อไป ปัจจุบันวิธีการสกัดโปรตีนออกจากเซลล์สามารถทำได้โดยวิธีการทางกล (physical method) เช่น การใช้ความดัน (French press) การใช้การบด (homogenization) หรือการใช้คลื่นความถี่สูง (sonication) แต่วิธีการดังกล่าวมักต้องอาศัยการใช้เครื่องมือราคาแพง และต้องอาศัยความชำนาญทางเทคนิค ส่วนวิธีการเคมีนั้นปัจจุบันมีการจำหน่ายน้ำยาสกัดโปรตีนสำหรับจุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง
สรุปเทคโนโลยี
น้ำยาที่พัฒนาขึ้นเป็นการสกัดโปรตีนด้วยวิธีการทางเคมีโดยอาศัยการทำให้เซลล์แตกด้วยสารเคมีจำพวกสารลดแรงตึงผิว (surfactant) เนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นของเทคโนโลยี      

  1. สามารถใช้ในการสกัดโปรตีนได้จากทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ในขณะที่น้ำยาที่นำเข้ามักใช้ได้กับจุลินทรีย์เพียงบางชนิดเท่านั้น
  2. สามารถใช้กับจุลินทรีย์ที่สำคัญได้หลากหลายชนิด โดยที่ยังคงรักษากิจกรรมทางชีวเคมีของโปรตีนไว้เพื่อให้ได้โปรตีนที่มีคุณสมบัติที่ดีในการนำไปศึกษาวิจัยต่อไป
  3. สามารถผลิตได้ในราคาที่ถูกกว่าน้ำยาที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก (ถูกกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบราคาขาย)
  4. น้ำยาสกัดโปรตีนที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอ (Genomic DNA) ของพวกจุลินทรีย์ต่างๆได้โดยเพิ่มขั้นตอนการตกตะกอนดีเอนเอเข้าไป

รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ             เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
เจ้าของผลงาน                             ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร นักวิจัย สวทช.
สนใจสอบถามข้อมูล                      คุณสุมลวรรณ สังข์ช่วย โทร 02-564-6700 ต่อ 3133
                                                email : sumonwan@biotec.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช.)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  เลขที่ 113  ถ.พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี  12120

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-354-4466 ต่อ 612, 613, 633, แฟ็กซ์. 02-354-3712
http://www.most.go.th
Updated: February 21, 2017 — 12:04 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme