Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง

เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง
รูปภาพประกอบ

 ภาพที่ 1  สารสำคัญของ
(1) สารสกัดน้ำมันจากกะเพรา,
(2) สารสกัดจากดอกดาวเรือง,
(3) สารแกมมาออริซานอลจากน้ำมันรำข้าว,
(4) กรดอัลฟ่าไลโปอิค
ภาพที่ 2  ผลของการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งด้วย
(1) Atomic Force Microscope และ
(2) Cryo-Scanning Electron Microscope
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งซึ่งบรรจุสารสำคัญจาก
(1) สารสกัดน้ำมันจากกะเพรา, (2) สารสกัดจากดอกดาวเรือง,
(3) สารแกมมาออริซานอลจากน้ำมันรำข้าว, (4) กรดอัลฟ่าไลโปอิค

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life)

เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช
ชื่อเทคโนโลยี      เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง
(Solid Lipid Nanopartical: SLN)
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง (Cosmeceutical Products) เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติของเครื่องสำอางและ/หรือยาไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตหลายชนิดมาใช้ เทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางคือ เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง (Solid Lipid Nanopartical: SLN) เนื่องจากอนุภาคที่มีขนาดเล็กระดับนาโนจะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสทำให้สามารถนำส่งสารสำคัญผ่านชั้นผิวหนังได้มากขึ้น และการใช้ไขมันชนิดแข็งทำให้สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเตรียมอนุภาคนาโนในรูปแบบ
ดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนสารสำคัญที่ไม่ละลายน้ำให้อยู่ในรูปแบบของเซรั่มหรือของเหลวเนื้อเดียวกันที่เป็นน้ำได้อีกด้วย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนากับ ดร.อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะผู้วิจัย จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครื่องสำอางโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง โดยได้คัดเลือกสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านปฏิกิรกยาออกซิเดชั่นสูงจากกลุ่มสารสมุนไพรคือ สารสกัดน้ำมันจากกะเพราและสารสกัดจากดอกดาวเรือง และกลุ่มสารสังเคราะห์คือ สารแกมมาออริซานอลจากน้ำมันรำข้าวและกรดอัลฟ่าไลโปอิค
มาละลายไขมันทดสอบและค้นพบชนิดของไขมันที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคนาโนในแต่ละสารสำคัญดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ชนิดของไขมันที่เหมาะสมในการเตรียมอนุภาคนาโนในแต่ละสารสำคัญ

ลำดับ

สารสำคัญ

ชนิดไขมันที่เหมาะสม*

1

สารสกัดน้ำมันจากกะเพรา (Holy Basil Oil) Cetyl Palmitate, Witepsol E85, Dynasan 114

2

สารสกัดจากดอกดาวเรือง (Marigold Extract) Cetyl Palmitate

3

สารแกมมออริซานอล (Gamma-Oryzanol) Cetyl Palmitate, Witepsol E85, Dynasan 114

4

กรดอัลฟ่าไลโปอิค (Alpha-Lipoic Acid) Apifil

* ใช้ความเข้มข้นของไขมันที่ 10% ยกเว้นสารสกัดจากดอกดาวเรืองใช้ความเข้มข้นของไขมันที่ 20%
               
อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งซึ่งบรรจุสารสำคัญที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาคในช่วง 100-300 นาโนเมตรและเมื่อทดสอบความคงตัวทางกายภาพและเคมีที่อุณหภูมิ 25องศาเซลเซียส และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน พบว่า อนุภาคมีความคงตัวค่อนข้างดี และจากการเตรียมอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งซ้ำ 5 ครั้ง พบขนาดและการกระจายของอนุภาคมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ จากการประเมินฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยการเหนี่ยวนำเซลล์ผิวหนังเพาะเลี้ยงที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระพบว่า สามารถเพิ่มอัตราการอยู่รอดของเซลล์ได้ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับการใช้สารสำคัญเดี่ยวๆ

เจ้าของผลงาน    ดร.อุรชา  รักษ์ตานนท์ชัย                 นักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ข้อมูลติดต่อ         โทรศัพท์  0 2564 7100 ต่อ 6552    โทรสาร 0 2564 6985
E-mail  uracha@nanotec.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-354-4466 ต่อ 612, 613, 633, แฟ็กซ์. 02-354-3712
http://www.most.go.th
Updated: February 21, 2017 — 12:00 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme