Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์

 

ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์

 

เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life)

เทคโนโลยีเกษตร               
ชื่อเทคโนโลยี                       ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์
นักวิจัย                                  นางวรรณสิกา   เกียรติปฐมชัย
ผู้ทรงสิทธิ                             สวทช.
สถานภาพสิทธิบัตร           ยื่นขอสิทธิบัตรแล้วเลขที่คำขอ 0701004947 และ 0803001366
ที่มา สถานภาพเบื้องต้น    การวินิจฉัยโรคไวรัสในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีความไว และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือวิธี PCR ซึ่งต้องอาศัยเครื่อง PCR ที่ราคาแพง การตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง คณะผู้วิจัย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย จึงทำการพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาอีกแบบขึ้นมาเพื่อลดเวลาในการตรวจ และประหยัดต้นทุนในการตรวจโดยไม่ต้องใช้เครื่อง PCR และมีความไว ที่เทียบเท่ากับเทคนิค PCR หรือมากกว่า ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า LAMP หรือ Loop-mediated DNA amplification เป็นเทคนิคที่สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยอาศัยการทำงานของเอ็นไซม์ ที่อุณหภูมิเดียวคือ 63°C เป็นเวลา 70 นาที เกษตรกรหรือห้องปฏิบัติการในภาคสนามจะใช้เพียง heating block ซึ่งราคาถูกกว่าเครื่อง PCR ที่มีราคาแพงหลายเท่า และใช้ primer ที่ออกแบบอย่างจำเพาะต่อ target sequence ถึง 4 ตัว ซึ่งประกอบด้วย 6 ตำแหน่งของ target sequence นั้น ทำให้วิธีนี้เป็นวิธีที่จำเพาะอย่างยิ่ง โอกาสการเกิด false positive จึงน้อยมากจนแทบไม่มีเลย  เทคนิคนี้ได้ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการตรวจไวรัสทั้งในคนและสัตว์ รวมทั้งกุ้ง ซึ่งเทคนิค LAMP นี้ได้ถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาการตรวจไวรัสตัวแดงดวงขาว และไวรัสทอร่า
สรุปเทคโนโลยี    เป็นวิธีที่มีความไวและความจำเพาะสูง อีกทั้งวิธีการทดสอบง่าย เกษตรกรสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 1.30 ชม.
จุดเด่นของเทคโนโลยี

  1. ความไวในการทดสอบสูงกว่าวิธีดั้งเดิม (PCR)
  2. ใช้เครื่องมือราคาไม่แพง
  3. ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ
  4. ขั้นตอนในการทดสอบไม่ยุ่งยาก
  5. ให้ผลทดสอบภายในเวลา 1.30 ชั่วโมง
  6. ราคาถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ

รูปแบบความร่วมมือที่เสนอ             เสาะหาตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
สนใจสอบถามข้อมูล                         คุณสุวีร์ งานดี โทร 02-564-6700 ต่อ 3702
email : suwee@biotec.or.th; sbbu@biotec.or.th

 

ที่มา: สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
โทร. 02-354-4466 ต่อ 612, 613, 633, แฟ็กซ์. 02-354-3712
http://www.most.go.th

 

Updated: February 21, 2017 — 12:15 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme