Dip-Innovation

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Category: เทคโนโลยี พว.-วิจัย

เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อน

เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อน เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีเกษตร ชื่อเทคโนโลยี           เอนไซม์สำหรับย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลโดยไม่ใช้ความร้อน เอนไซม์ ENZ_Cas เป็นมัลติเอนไซม์ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมของเอนไซม์กลุ่มย่อยโพลีแซคคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (non-starch polysaccharide hydrolyzing enzyme) ซึ่งรวมถึงเซลลูเลส เพคติเนส และเฮมิเซลลูเลส และเอนไซม์ย่อยแป้งดิบ (raw starch degrading amylolytic enzyme) จากสายพันธุ์ราในกลุ่ม Aspergillus  ซึ่งคัดเลือกจาก BIOTEC Culture Collection เอนไซม์นี้สามารถย่อยวัตถุดิบจากมันสำปะหลังประเภทต่างๆ ได้แก่ หัวมันสดบด มันเส้น และกากมันสำปะหลังเป็นน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ความร้อนในการเจลาติไนซ์แป้ง (non-thermal hydrolysis and saccharification process) ซึ่งกระบวนการนี้อาศัยการทำงานร่วมกันของเอนไซม์ต่างๆ ในมัลติเอนไซม์ในการย่อยสลายองค์ประกอบของผนังเซลล์ที่กักเม็ดแป้งไว้ และย่อยเม็ดแป้งที่ปลดปล่อยออกมา โดยให้ปริมาณน้ำตาลองค์ประกอบมากกว่า 80% ของค่าทางทฤษฎีภายในเวลา 48 ชั่วโมง น้ำตาลที่ได้สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและสารเคมีต่างๆ ด้วยกระบวนการหมักโดยเฉพาะเพื่อการผลิตไบโอเอธานอล […]

ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าว

ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าว ใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ต้นข้าวที่เป็นโรคขอบใบแห้ง เส้นใยเชื้อราที่ถูกยับยั้ง เส้นใยเชื้อราปกติ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีการเกษตร ชื่อเทคโนโลยี       ผลิตภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus Megaterium สำหรับควบคุมโรคกาบใบแห้งในข้าว ผู้ทรงสิทธิ             สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถานภาพสิทธิบัตร           ยื่นขอสิทธิบัตรแล้วเลขที่คำขอ  0701001394  กรรมวิธีการเตรียมสูตรตำรับแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบแกรนูลสำหรับฉีดพ่นในการควบคุมโรคพืชและ 0701002092 กรรมวิธีการเตรียมสูตรตำรับเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์รูปแบบเม็ดฟู่ในการควบคุมโรคพืช ที่มา สถานภาพเบื้องต้น    โรคกาบใบแห้งของข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Rhizoctonia solani นับเป็นโรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดต่อการเพาะปลูกข้าวทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราเพื่อควบคุมโรคนี้ยังมีข้อเสียหลายประการ เช่น การตกค้างในข้าวที่นำมาบริโภค การตกค้างในน้ำและดินอันก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโรคกาบใบแห้งในข้าวเกิดขึ้นเมื่อเม็ดสืบพันธุ์สเคลอโรเธีย (scerotia) ของ R. solani ที่มีอยู่ในดินลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำและเคลื่อนที่ไปติดกับลำต้นของข้าว โดยการติดเชื้อเริ่มจากบริเวณขอบน้ำที่พืชสัมผัสและอาการของโรคแพร่กระจายขึ้นไปตามลำต้น การติดเชื้อจะรุนแรงที่สุดในระยะต้นข้าวแตกกอซึ่งเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง สภาพดังกล่าวเป็นสภาวะเหมาะสมกับการแพร่กระจายของโรคทั้งในกอข้าวกอเดียวกันและระหว่างกอข้าวข้างเคียง สรุปเทคโนโลยี    […]

นํ้ายาชนิดใหม่สำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพให้ได้หลายชนิด

นํ้ายาชนิดใหมสำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพให้ได้หลายชนิด นํ้ายาชนิดใหมสำหรับสกัดโปรตีนจากจุลชีพ Bacteria 1      2       3 Yeast 1      2       3 Fungi 1      2       3 Lane 1 Standard protein marker Lane 2 Protein extracted using other reagent Lane 3 Protein extracted using Enzhance lysis buffer  SDS PAGE analysis of proteins from various microorganism using commercial available lysis buffer comparing to Enzhance lysis buffer เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For […]

สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย รูปภาพประกอบ ภาพที่ 1  ผลิตภัณฑ์สารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช ชื่อเทคโนโลยี  สูตรสารผสมไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ที่ก่อให้เกิดสิว รายละเอียด ความสำคัญของปัญหา ไททาเนียมไดออกไซด์จัดเป็นสารเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงที่มีประสิทธิภาพในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสูง (photocatalyst) ดังจะเห็นได้จากมีการประยุกต์ ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดสารอินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ มากมาย โดยไททาเนียมไดออกไซด์จะถูกกระตุ้นด้วยแสงที่ช่วงความยาวคลื่นน้อยกว่า 385 นาโนเมตร เพื่อกระตุ้นให้เกิดอิเลคตรอนคู่อิสระที่สามารถทำปฏิกิริยากับโมเลกุลน้ำ และเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นสารอนุมูลอิสระเช่น hydroxyl ions และ superoxide ions ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์และเชื้อโรคต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบการประยุกต์ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อยู่บริเวณผิวหนังและเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดสิว โดยเชื้อแบคทีเรีย P. acnes จะปล่อยเอนไซม์ไลเปส (lipase) เพื่อย่อยไขมันจากต่อมไขมันให้เป็นกรดไขมันอิสระ และปล่อยเอนไซม์โปรตีเอส (protease) […]

กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนู โดยใช้ พอลิเมอร้ ลาเท็กซ

กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนู โดยใช้ พอลิเมอร้ ลาเท็กซ รูปภาพประกอบ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีการแพทย์ ชื่อเทคโนโลยี      กรรมวิธีการตรวจหาเชื้อโรคฉี่หนูโดยใชพอลิเมอรลาเท็กซ ขนาดนาโนเมตรที่มีหมู่เอมีนอยูบนพื้นผิว โดยเทคนิคการรวมกลุม รายละเอียด โรคฉี่หนู (Leptospirosis) เปนโรคที่มีกลุมอาการหลากหลายตั้งแตไมแสดงอาการ จนกระทั่งอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยมีอาการคลายโรคติดเชื้ออื่น ๆ หลายโรค ซึ่งคนไขที่เปนโรคนี้อาจวัดอุณหภูมิรางกายไดสูงกวา 38.3 องศาเซลเซียส หลายๆ ครั้ง และ มีระยะเวลาของการมีไขนานกวา 3 สัปดาห ไขชนิดนี้มักเปนอยูนานและไมหายเองหรือ ไมสามารถวินิจฉัยไดในเวลาอันสั้น โรคนี้จัดอยูในกลุมโรคที่นําใหเกิดโรคในคนโดยสัตว (Zoonosis) ปกติแลวระยะฟกตัวของโรคจะอยูประมาณ 2 ถึง 20 วัน ผูปวยจะมีอาการแตกตางกันขึ้นกับชนิดและปริมาณของเชื้อ อาการที่พบบอยไดแก ไขหนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง ปวดกลามเนื้ออยางรุนแรง มักปวดที่นองและโคนขา อาจมีไขติดตอกันหลายวัน สลับกับระยะไขลด ในรายที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลัน […]

เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง

เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง รูปภาพประกอบ  ภาพที่ 1  สารสำคัญของ (1) สารสกัดน้ำมันจากกะเพรา, (2) สารสกัดจากดอกดาวเรือง, (3) สารแกมมาออริซานอลจากน้ำมันรำข้าว, (4) กรดอัลฟ่าไลโปอิค ภาพที่ 2  ผลของการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ของอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งด้วย (1) Atomic Force Microscope และ (2) Cryo-Scanning Electron Microscope ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเครื่องสำอางที่มีอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็งซึ่งบรรจุสารสำคัญจาก (1) สารสกัดน้ำมันจากกะเพรา, (2) สารสกัดจากดอกดาวเรือง, (3) สารแกมมาออริซานอลจากน้ำมันรำข้าว, (4) กรดอัลฟ่าไลโปอิค เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช ชื่อเทคโนโลยี      เทคโนโลยีการเก็บกักสารสำคัญในอนุภาคนาโนโดยใช้ไขมันชนิดแข็ง (Solid Lipid Nanopartical: SLN) รายละเอียด […]

วิธีการตรวจจับกลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่น

วิธีการตรวจจับกลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีการดังกล่าว รูปภาพประกอบ  ภาพที่ 1  เครื่องจำแนกกลิ่นตรวจสอบความถูกผิด ชนิดพกพา ภาพที่ 2  หลักการทำงานอย่างง่าย โดยอาศัย ความต้านทานที่เปลี่ยนไปของหัวก๊าซเซนเซอร์ ภาพที่ 3 ตัวอย่างการทำงานเมื่อให้สิ่งประดิษฐ์จดจำกลิ่นกาแฟสด และ ตอบกลิ่นตัวอย่างกาแฟเพื่อทดสอบคุณภาพกลิ่น เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีอิเลคทรอนิค    ชื่อเทคโนโลยี  วิธีการตรวจจับกลิ่นและเครื่องตรวจวัดกลิ่นที่ใช้วิธีการดังกล่าว รายละเอียด ความสำคัญของปัญหา จมูกมนุษย์มีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ จึงเกิดแนวคิดในการจำลองระบบการดมกลิ่นเพื่อเลียนแบบจมูกมนุษย์ ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่า จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ขึ้นมา และในปัจจุบันได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้หลายด้าน เช่น ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ในการตรวจสอบสภาพการเสื่อมสภาพของอาหาร การปนเปื้อน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพและจำแนกกลิ่นของผลิตภัณฑ์ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากการจำแนกก๊าซมลพิษที่เจือปนในอากาศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การทำงานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ยังพบปัญหาเรื่องความชื้นและอุณหภูมิขณะทำการวัดซึ่งส่งผลต่อการตอบสนองของก๊าซเซนเซอร์ที่ใช้ทำจมูกอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผลการวัดเกิดความผิดพลาด ได้มีการพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการติดตั้งระบบปั๊มเพื่อควบคุมรูปแบบการเคลื่อนที่ของกลิ่นทดสอบขณะผ่านหัววัด หากแต่วิธีการนี้ ทำให้การรับกลิ่นนั้นไม่เป็นไปตามการรับรู้กลิ่นของจมูกมนุษย์ตามสภาพจริง สรุปเทคโนโลยี  ส่วนประกอบพื้นฐานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์คือ หัวก๊าซเซนเซอร์ที่มีความไวต่อสารเคมีระเหยแต่ละชนิดต่างกันหลายตัว เมื่อโมเลกุลของสารเคมีละเหยเกาะกับหัววัด […]

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร

เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร รูปภาพประกอบ ภาพที่ 1  ผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชัน ที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร ภาพที่ 2  ตะไคร้หอม เพื่อนำมาสกัดน้ำมันตะไคร้หอม     ภาพที่ 3  ต้นแมงลัก เพื่อนำมาสกัดน้ำมันแมงลัก ภาพที่ 4 หญ้าแฝก เพื่อนำมาสกัดน้ำมันหญ้าแฝก เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีสมุนไพรและเภสัช ชื่อเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพร รายละเอียด ความสำคัญของปัญหา เป็นที่ทราบกันดีว่า “ยุง” นับเป็นพาหะสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อต่างๆอาทิเช่น มาลาเรีย ไข้เลือดออก เท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ เป็นต้น โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น”ยุง”จึงนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประชากรโลกโดยเฉพาะประชากรในประเทศเขตร้อน เนื่องจากมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการแพร่พันธุ์ ซึ่งวิธีป้องกันไม่ให้ยุงกัดที่ได้รับความนิยมคือ การใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ประกอบด้วยสารมีฤทธิ์ไล่ยุง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์กันยุงในปัจจุบันนิยมใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ไล่ยุงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งหากใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและตา อาการทางสมอง ชักและเสียชีวิตได้ อีกทั้งยังเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ดังนั้นการใช้สารที่มีฤทธิ์ไล่ยุงจากสารสกัดสมุนไพรแทนการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์กันยุงจึงนับเป็นทางเลือกสำคัญ สรุปเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบนาโนอิมัลชันที่บรรจุน้ำมันจากสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ไล่ยุง […]

ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์

  ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์   เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต  (Technology For Supporting And Developing Quality Of Life) เทคโนโลยีเกษตร                ชื่อเทคโนโลยี                       ชุดตรวจสอบโรคกุ้งแบบใหม่โดยเทคนิคแลมป์ นักวิจัย                                  นางวรรณสิกา   เกียรติปฐมชัย ผู้ทรงสิทธิ                             สวทช. สถานภาพสิทธิบัตร           ยื่นขอสิทธิบัตรแล้วเลขที่คำขอ 0701004947 และ 0803001366 ที่มา สถานภาพเบื้องต้น    การวินิจฉัยโรคไวรัสในอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งที่มีความไว และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือวิธี PCR ซึ่งต้องอาศัยเครื่อง PCR ที่ราคาแพง การตรวจโรคกุ้งด้วยเทคนิค PCR แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง คณะผู้วิจัย วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย จึงทำการพัฒนาเทคนิคทางอณูชีววิทยาอีกแบบขึ้นมาเพื่อลดเวลาในการตรวจ และประหยัดต้นทุนในการตรวจโดยไม่ต้องใช้เครื่อง PCR และมีความไว ที่เทียบเท่ากับเทคนิค PCR หรือมากกว่า ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่า […]

Dip-Innovation © 2016 Frontier Theme